Πιστοποίηση Προϊόντος

Πιστοποίηση Προϊόντος
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

Πιστοποίηση Προϊόντος

Κάθε προϊόν που παράγεται σήμερα, έχει κάποιες προδιαγραφές, επιτυγχάνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παράλληλα εκπληρώνει συγκεκριμένες απαιτήσεις (πελάτη, κατασκευαστή, νομοθεσίας).

Παράλληλα, η πιστοποίηση ότι ένα προϊόν πληροί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και είναι ασφαλές για χρήση, είναι το “διαβατήριο” για την ελεύθερη κυκλοφορία του στην αγορά (διεθνή & εγχώρια), ενώ για πολλές κατηγορίες προϊόντων η πιστοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική.

Η πιστοποίηση, προσθέτει ένα αντικειμενικό πλεονέκτημα, στην προσπάθεια ανάδειξης και διάκρισης ενός προϊόντος, ενώ κάποιες φορές επιβεβαιώνει σε δυνητικούς πελάτες χαρακτηριστικά που έχουν ως προϋπόθεση επιλογής τους.

Εξετάζουμε μαζί σας την ανάγκη και σας προτείνουμε συγκεκριμένη λύση ώστε το προϊόν σας να έχει τη “σφραγίδα” μας.

Πιστοποίηση Προϊόντος βάσει προτύπων EN, DIN κ.ά. μέσω εργαστηριακών ελέγχων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ