Συμβουλευτική

Η diaplous s.s.d.altd παρέχει από το 1997 υψηλού επιπέδου Συμβουλευτική σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σύμφωνα με τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της αγοράς προτείνοντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη, προσθέτοντας αξία.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τουριστικής Ανάπτυξης προς Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Τοπική αυτοδιοίκηση για την δημιουργία, ανάπτυξη και οργάνωση οντότητας διαχείρισης του Τουριστικού Προορισμού: Destination Promotion & Management Initiation, αλλά και την καλλιέργεια και δόμηση κουλτούρας Τουριστικής Αριστείας στους επαγγελματίες τουρισμού: Tourism Culture Excellence Development.

Δείτε την παρουσίαση: Tourism Services for Municipalities

Business planning / strategy / continuity

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση παραμετροποιημένου σχεδίου επιχειρηματικής ανάπτυξης, γενικής και αναλυτικής εταιρικής στρατηγικής (vision – mission – strategy – objectives) και εγχειριδίου εξασφάλισης και διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας.

Crisis management

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης επιχειρηματικών κρίσεων. Καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση, διαβάθμιση επιπτώσεων, σχεδιασμός διαχείρισης, μηχανισμός ανάδρασης – βελτίωσης.

Coaching – Web Coaching

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων on site ή web coaching για την οργανωμένη και αποτελεσματική βελτίωση διαδικασιών και την επιτυχή διεκδίκηση επιχειρηματικών στόχων.

Τα προγράμματα αυτά ακολουθούν όλα τα στάδια της μεθοδολογίας του οργανωμένου Coaching και οι Coaches είναι έμπειροι (διεθνής εμπειρία), εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από το TÜV SÜD, χρησιμοποιώντας πιστά τις διαδικασίες και τα εργαλεία που διατίθενται.

Mentoring

Έμπειροι, καταξιωμένοι στο χώρο τους και με συστηματική προσέγγιση Mentors, είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής ενθάρρυνσης και υποστήριξης σε start ups ή/και υφιστάμενες επιχειρηματικές οντότητες, διασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Δυνατότητα σύνθεσης επί έργω ομάδος Μεντόρων, για τη σφαιρική ενθάρρυνση και υποστήριξη start ups ή/και υφιστάμενων επιχειρηματικών οντοτήτων.

Trainer’s coaching (certified)

Δομημένο, πλήρες, τεκμηριωμένο πρόγραμμα coaching εκπαιδευτή, με στόχο τη βελτίωσή του σε μια προσέγγιση 360°, επί όλων των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν επιτυχή μια σύγχρονη, διαδραστική-βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση. Περιλαμβάνει on course παρακολούθηση πραγματικής εκπαίδευσης, αξιολόγηση επί τεκμηριωμένου πλαισίου τις κάθε μίας παραμέτρου, ανάδειξη ευκαιριών βελτίωσης, ανταλλαγή απόψεων/εμπειριών, coaching και συμφωνία action plan βελτίωσης και επανάληψη του κύκλου προς επιβεβαίωση βελτίωσης.

Mystery customer projects

Σχεδιασμός πλαισίου και μεθόδου (αναλόγως αντικειμένου) για την προσέγγιση μυστικής αξιολόγησης ποιότητος και τυχόν άλλων προκαθορισμένων παραμέτρων.

Υλοποίηση προγράμματος, τεκμηρίωση αποτελεσμάτων, εκπόνηση πορισμάτων και προτάσεων βελτίωσης.

Automotive mystery / sudden quality audits

Σχεδιασμός πλαισίου και μεθόδου ή εφαρμογή σχεδίου κατασκευαστή για την μυστική ή ξαφνική αξιολόγηση ποιότητος, εφαρμογής προτύπων / προδιαγραφών και παραμέτρων ικανοποίησης πελάτη, στην έκθεση αυτοκινήτων ή την εξυπηρέτηση μετά την πώληση (συνεργείο).

Automotive warranty audits

Έλεγχος εγγυήσεων στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση (συνεργείο), βάσει διαδικασιών κατασκευστή.

Automotive after sales safety / health / environment

Ολοκληρωμένη συμβουλευτική ή ελεγκτική προσέγγιση για την επίτευξη του απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας στο συνεργείο αυτοκινήτων, της βέλτιστης υγείας των εργαζομένων καθώς και της επίτευξης της ορθότερης περιβαλλοντικής πρακτικής με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

CSR strategy / Stakeholders mapping

Εκπόνηση στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ολοκληρωμένης προσέγγισης (stakeholders) μιας οντότητος, με αποτύπωση δράσεων που εξυπηρετούν της στρατηγική αυτή.

Human resources evaluation

Αξιολόγηση της κάθε ανθρώπινης μονάδος μιας επιχειρηματικής οντότητος, μέσω συνεντεύξεων με στόχο την ανάδειξη προοπτικής και ευκαιριών ανάδειξης ταλέντων και αξιοποίησης ανθρώπων σε θέσεις που ταιριάζουν καλλίτερα με το προφίλ και τις επιδιώξεις τους.

Workplace evaluation

Ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος, της προοπτικής αυτού και των δυνατοτήτων που δίνει στους εργαζόμενούς της μια επιχειρηματική οντότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η επιχειρηματική συνέχεια, η πρόοδος και η ευημερία εκείνης.

Εταιρική κουλτούρα – mind set

Συμβουλευτική συμβολή στις ενέργειες που σχεδιάζει και υλοποιεί μια επιχειρηματική οντότητα για τη δημιουργία ή την αλλαγή εταιρικής κουλτούρας – mind set.

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (παρακολούθηση – συνεντεύξεις – έρευνες), προσδιορισμός συμπερασμάτων και τάσεων, εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης, coaching – training εφαρμογής σχεδίου.