Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO
Ημέρες & Ώρες
Ημερομηνία:
Ώρες:
Εισηγητής

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO

Η Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO αφορά στα πρότυπα: ISO 9001 – Διαχείριση Ποιότητος, ISO 14001 –  Περιβαλλοντική Διαχείριση, ISO 22000:2012 –  Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 27001, ISO 55001 κ.ά.

ISO 9001- Διαχείριση Ποιότητος:

Αφορά στο πλέον διαδεδομένο διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ποιότητας. Το Πρότυπο ISO 9001, αποτυπώνει τις απαιτήσεις για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών ενός οργανισμού, με σκοπό να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη, καθώς και όλων των stakeholders (ιδιοκτήτης, προσωπικό, συνεργάτες, τοπικές κοινωνίες κλπ). Ενθαρρύνει και ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητος και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, μεθόδου και λειτουργίας ενός οργανισμού.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητος.

 ISO 14001- Περιβαλλοντική Διαχείριση

Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει και περιγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας Οργανισμός με σκοπό να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση (μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Αποτελεί ολοκληρωμένο και ουσιαστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση του οργανισμού και την αποτελεσματική προσέγγιση συγκεκριμένων στόχων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητος.

 ISO-22000 Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Το ISO 22000 είναι διεθνές πρότυπο, το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων, εξειδικευμένα για τους οργανισμούς που διαχειρίζονται -καθ’ οιονδήποτε τρόπο- τρόφιμα.

Αποσκοπεί στην αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων που εγκυμονούνται κατά τη διαχείριση από τον οργανισμό και εναρμόνιση εκείνου με όλες τις κατά νόμο απαιτήσεις ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον Καταναλωτή.

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών που διαχειρίζονται τρόφιμα, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ